Auto niet gerepareerd toch betalen

Wanneer een auto gerepareerd is, geldt in principe dat u voor deze werkzaamheden moet betalen. Afspraak is afspraak. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarbij de garage haar reparatiewerkzaamheden niet conform de afspraken heeft uitgevoerd. Wanneer het garagebedrijf een auto niet gerepareerd heeft gekregen, is het soms mogelijk dat u toch de kosten niet hoeft te betalen.

De offerte voor een auto reparatie

Wanneer komt een garagebedrijf zijn afspraken niet na? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moet eerst worden gekeken wat partijen over de reparatie van de auto precies hebben afgesproken. De wederzijdse rechten en plichten van een auto reparatie zijn vaak opgenomen in een offerte. Het zal in de regel afhangen van de afspraken in de offerte om te bepalen of het garagebedrijf zijn afspraken is nagekomen.

 

Stel dat u de garage de opdracht heeft gegeven om de turbo te repareren. De garage vervangt alleen de turbo, maar vergeet ook naar andere essentiële onderdelen te kijken die mogelijk ook vervangen moeten worden bij een reparatie van de turbo. In de praktijk komt het dan vaak voor dat de turbo zelf na een tijdje opnieuw stuk gaat. Waarom? Onderdelen zijn vaak zodanig met elkaar verworven dat voor een goede werking ervan bij een reparatie alle onderdelen gecontroleerd en, indien nodig, vervangen moeten worden. Indien dat niet gebeurt, is de auto niet goed gerepareerd. De garage kan dan hebben gewanpresteerd, omdat de reparatieovereenkomst niet goed is nagekomen. U hoeft de kosten mogelijk toch niet te betalen als de auto niet goed gerepareerd is, ondanks de offerte om alleen de turbo te vervangen.

Klacht over reparatie door garage

Wanneer het garagebedrijf de auto niet heeft gerepareerd en men verzoekt u de rekening toch te betalen, dan is het verstandig om meteen per brief, WhatsApp of e-mail te klagen bij de garage. De klacht kan de grond vormen om de rekening niet te hoeven betalen. Als u niet tijdig, na het ontdekken van de foutieve reparatie bij de garage klaagt, dan kan de garage zich verweren met de stelling dat u uw (wettelijke) klachtplicht niet bent nagekomen (ex artikel 6:89 BW). De wet bepaalt immers dat u, zodra u weet dat de auto niet goed gerepareerd is, binnen bekwame tijd bij de garage moet klagen. Doet u dat niet dan kunt u geen beroep doen op een gebrek in de prestatie. Met andere woorden, u kunt de garage in een gerechtelijke procedure niet meer aansprakelijk houden voor de schade die u heeft geleden en lijdt. Zorg er dus voor dat u voldoet aan de klachtplicht.

Vragen?

De regel: auto gerepareerd toch betalen gaat mogelijk niet op als u tijdig na het ontdekken van de foutieve reparatie een klacht indient bij de garage. Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een goede klachtbrief, vraag het dan de auto advocaat.

^ Naar boven