Auto in beslag genomen

Als uw auto in beslag is genomen dan wilt u deze zo snel mogelijk weer terugkrijgen. U kunt uw auto bijvoorbeeld niet missen omdat u deze hard nodig heeft voor uw werk of gezin. Het is dan ook belangrijk om na de inbeslagname van het voertuig direct actie te ondernemen. U wilt immers voorkomen dat er overgegaan wordt tot vernietiging van de auto.

De inbeslagname

In bepaalde gevallen is de politie, justitie of een opsporingsinstantie bevoegd om een auto of andere voertuigen in beslag te nemen. Het beslag kan dienen als bewijs of waarheidsvinding of om het voertuig te onttrekken aan het verkeer. Wanneer er sprake is van een verdenking op winsten afkomstig uit strafbare feiten, zoals bijvoorbeeld witwassen dan kan het beslag ook dienen ter zekerheidstelling. Het beslag dient er dan toe om eventuele toekomstige boetes dan wel ontnemingsvorderingen te kunnen verrekenen.

 

Het Openbaar Ministerie, ook wel OM genoemd, besluit wat er met het gelegde beslag dient te gebeuren. Het OM kan overgaan tot teruggave van de auto of deze bewaren. Bij bewaring van een auto zal in de meeste gevallen de Domeinen Roerende Zaken als bewaarder worden aangesteld. Zij vertegenwoordigen de Staat als beheerder van roerende zaken. Domeinen Roerende Zaken is de wettelijke bewaarder van in beslag genomen goederen, zoals een auto.

 

De politie kan overgaan tot inbeslagname van de auto wanneer u een snelheidsoverschrijding van 100% van de toegestane snelheid hebt begaan. Hierbij moet u denken aan het rijden van 100 km/u op een weg waar 50 km/u is toegestaan. Ook bij het in gevaar brengen van de veiligheid op de weg heeft de politie deze mogelijkheid. Afhankelijk van het onderzoek en de beslissing van het OM wordt de periode van het beslag bepaald. Hierbij wordt er ook rekening gehouden met mogelijke eerdere geregistreerde strafbare feiten.

 

Een auto kan ook in beslag genomen worden bij een verkeersongeval of wanneer er meerdere malen is gereden zonder geldig rijbewijs dan wel als de auto niet is verzekerd. Daarnaast heeft ook de Belastingdienst bij een belastingschuld de mogelijkheid de auto in beslag te nemen. In dat geval wordt u van te voren op de hoogte gesteld middels een dwangbevel. Wanneer een deurwaarder een auto in beslag neemt dan ligt hieraan een vonnis of beschikking van een rechter aan ten grondslag. Wanneer het CJIB een auto in beslag neemt dan zal dit zijn om diverse openstaande boetes te kunnen incasseren. Officieel wordt dit een buitengebruikstelling genoemd.

Bewijs van inbeslagname

U heeft altijd recht op een bewijs van inbeslagname van de auto. Op grond van artikel 94 Sv is een opsporingsambtenaar verplicht om een kennisgeving van inbeslagneming op te maken. Middels een schriftelijk ontvangstbewijs van het beslag wordt u op de hoogte gesteld. Direct bij de inbeslagname of spoedig daarna dient u dit bewijs te ontvangen. Hierop staat in ieder geval wat er in beslag is genomen en op welke datum dit heeft plaatsgevonden. Voor het terug krijgen van de auto is het belangrijk dat u in het bezit bent van dit bewijs. Vervolgens zal de Officier van Justitie of een hulpofficier beoordelen of de auto rechtmatig in beslag is genomen. Wanneer het belang van de strafvordering niet meer aanwezig is dan dient er te worden overgegaan tot teruggave van de auto. Het kan enige tijd duren voordat hierover een beslissing wordt genomen. Vandaar dat het noodzakelijk is zo snel mogelijk te handelen.

Beklag over inbeslagneming

Wanneer u het niet eens bent met het beslag, kan er op grond van art. 552a Sv een schriftelijk klaagschrift bij de sector strafrecht van de rechtbank worden ingediend. Het is verstandig om u hierbij te laten bijstaan door een advocaat die verstand heeft van beslagzaken. Het klaagschrift wordt ingediend bij de rechtbank in de regio waar de auto in beslag is genomen. Vervolgens zal er voor de rechter een procedure volgen waarbij u wordt gehoord en waarbij het klaagschrift wordt behandeld. Ook de betrokken Officier van Justitie zal daarbij aanwezig zijn. Een ingediend klaagschrift heeft geen schorsende werking. Afhankelijk van het gelegde beslag kan in sommige gevallen een klaagschriftprocedure uitblijven. Middels een voortraject kunnen wij u trachten te helpen om de auto al via de politie, het OM en/of Domeinen terug te krijgen.

Vernietiging of vervreemding inbeslaggenomen auto

Op grond van art. 117 Sv kan het OM bepalen de auto na de inbeslagname te laten vervreemden of te vernietigen. Hoogstwaarschijnlijk wilt u dit als eigenaar van de auto voorkomen. Indien dit het geval is, kan het belangrijk zijn om juridische bijstand in te schakelen. De reden voor het OM voor de verkoop of vernietiging kan zijn dat het om auto’s gaat waarvan de kosten voor bewaring niet in een redelijke verhouding staan tot de waarde. Wanneer de rechter hierna bij een klaagschriftprocedure besluit tot teruggave van de auto, dient de verkoopopbrengst van de auto als schadevergoeding aan de eigenaar uitbetaald te worden. Bij een vernietiging van de auto krijgt u de taxatiewaarde betaald.

Kosten inbeslagname

Indien uw auto in beslag is genomen, blijft u nog steeds eigenaar van dit voertuig. Dit betekent dat u de autoverzekering en de motorrijtuigenbelasting moet blijven betalen. Ook dient de auto APK gekeurd te zijn. Deze verplichtingen kunnen via de RDW middels een schorsing van het kenteken tijdelijk worden stopgezet. Daarnaast kunnen opslagkosten dan wel bewaringskosten bij u in rekening worden gebracht. Wanneer de auto onterecht in beslag is genomen, is het mogelijk de derde aansprakelijk te stellen voor de geleden schade.

Wilt u een klaagschriftprocedure starten of meer informatie willen ontvangen over hoe wij kunnen trachten uw in beslag genomen auto terug te krijgen, neem dan contact op met SMART Advocaten.

^ Naar boven