Rechtspraak teruggedraaide kilometerstand

De koop van een tweedehands auto is vaak een heel proces. Een koper zal zich zo goed mogelijk willen voorbereiden. Hij wil immers geen kat in de zak kopen. Toch komt het niet zelden voor dat er een probleem na aankoop blijkt. Eén van die problemen is een teruggedraaide kilometerstand. In dit artikel wordt ingegaan op de rechtspraak van een auto met een teruggedraaide kilometerstand.

 

In 1993 heeft de Hoge Raad op dit gebied een belangrijk arrest gewezen. [1] In de studieboeken van de rechtenstudie wordt dit arrest aangehaald als Gerards/Vijverberg. Vijverberg had van Gerards een tweedehands auto gekocht. Na de koop was gebleken dat de kilometerstand van de auto was teruggedraaid. De Hoge Raad was het met het hof eens dat het aantal met de auto gereden kilometers essentieel is voor de koper en dat de verkoper stilzwijgend garandeert dat de stand van de kilometerteller overeenstemt met het aantal kilometers dat ten tijde van de verkoop met de auto is gereden. Daarin lag volgens het hof besloten dat de verkoper ervoor instond dat de kilometerteller niet was teruggedraaid.

 

In de rechtspraak hierna zijn vele uitspraken te vinden van auto’s met een teruggedraaide kilometerstand. Wij wijzen bijvoorbeeld op een arrest van het hof Arnhem-Leeuwarden van 30 september 2014.[2] In deze zaak betrof het een consumentenkoop van een tweedehands auto en de vraag of sprake is van non-conformiteit ten aanzien van een onjuiste kilometerstand die stilzwijgend was gegarandeerd.

 

Het hof Arnhem-Leeuwarden stelde voorop dat het ging om een consumentenkoop als bedoeld in artikel 7:5 lid 1 BW en overwoog dat voor de koper van een tweedehands auto het aantal gereden kilometers een essentieel onderdeel is van de koopovereenkomst. De verkoper had stilzwijgend gegarandeerd dat de stand van de kilometerteller overeenstemde met het aantal kilometers dat ten tijde van de verkoop met de auto is gereden. Ook wanneer de verkoper zelf niet wist dat de kilometerteller van de auto niet de werkelijke stand aangaf, kan de onjuiste kilometerstand aan hem worden toegerekend. Nu het ging om een fors verschil, minimaal ruim 60.000 kilometer, beantwoordde de auto niet aan de overeenkomst, waardoor de verkoper toerekenbaar tekort was geschoten in de nakoming van de op hem rustende verbintenis.

 

Op het gebied van teruggedraaide kilometerstanden van tweedehands auto’s is het derhalve vaste jurisprudentie dat de kilometerstand van een tweedehands auto essentieel is voor de koper en dat deze door de verkoper stilzwijgend wordt gegarandeerd.[3] Bij een teruggedraaide kilometerstand levert dit non-conformiteit op. Een koper mag de overeenkomst dan ontbinden.

Een veel voorkomend verweer bij autobedrijven is dat zij stellen dat zij ook niet wisten dat de kilometerstand van de auto was teruggedraaid. In de rechtspraak is deze vraag ook vaker aan de orde geweest. Wij wijzen op het hiervoor aangehaalde arrest van het hof Arnhem-Leeuwarden van 30 september 2014.[4] In die zaak had de verkoper van een tweedehands auto ook gesteld dat hij niet wist dat de kilometerstand van de auto was teruggedraaid. Het hof oordeelde dat ook wanneer de verkoper zelf niet weet dat de kilometerteller van de auto niet de werkelijke stand weergaf de onjuiste kilometerstand hem kan worden toegerekend. Zo ook rechtbank ’s-Gravenhage in een uitspraak van 4 juni 2008.[5]

 

Uit het bovenstaande blijkt dat er veel rechtspraak is over auto’s met een teruggedraaide kilometerstand. Uit deze rechtspraak blijkt dat de consument een sterke bescherming geniet. In een gerechtelijke procedure is de positie van de consument in beginsel derhalve sterker dan die van het autobedrijf.

 

Wanneer u een auto met een teruggedraaide kilometerstand heeft gekocht en wilt u het autobedrijf dagvaarden, mag u ons altijd om advies vragen. Wij zijn te bereiken op telefoonnummer is 040-2841172.

[1] Hoge Raad 25 juni 1993, NJ 1994, 291, m.nt C.J.H. Brunner.
[2] Hof Arnhem-Leeuwarden 30 september 2014, RCR 2015,10.
[3] Zie bv. Hof Amsterdam 1 december 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:5018, Rb. Arnhem 24 mei 2006, ECLI:NL:RBARN:2006:AY4103, Rb. ’s-Gravenhage 4 juni 2008, ECLI:NL:RBSGR:2008:BE8794 en Rb. Midden-Nederland 11 december 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:7540.
[4] Hof Arnhem-Leeuwarden 30 september 2014, RCR 2015,10, r.o. 3.8.
[5] Rechtbank ’s-Gravenhage 4 juni 2008, ECLI:NL:RBSGR:2008:BE8794, r.o. 4.7.

^ Naar boven