Non-conformiteit bij nieuwe auto

Het komt voor dat wanneer consumenten een nieuwe auto kopen dat na enkele weken of maanden blijkt dat de nieuwe auto met problemen of gebreken kampt. U trekt snel uw conclusies en spreekt uw partner aan: “de nieuwe auto is kapot, lieverd”. “Nieuwe auto gekocht, en nu al problemen… pfff”. Wanneer een nieuwe auto kapot is gegaan binnen een korte termijn na aankoop dan betekent dat in juridisch vakjargon dat er mogelijk sprake is van non-conformiteit bij een nieuwe auto. Wij leggen u in onderhavig artikel uit wanneer er sprake is van non-conformiteit en wat uw rechten en plichten als consument of ondernemer in zo’n geval zijn.

Non-conformiteit

Op basis van wet en jurisprudentie geldt bij een nieuwe auto dat er sprake is van non-conformiteit wanneer de auto niet de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik wel mochten worden verwacht (ex artikel 7:17 BW). Een nieuwe auto heeft dan feitelijk gezien gebreken. De nieuwe auto kampt bijvoorbeeld met een motor- of elektronicaprobleem, de auto beschikt niet over goedgekeurde zitplaatsen, er is een probleem met de remmen of de nieuwe auto heeft een olielekkage. Op grond van de jurisprudentie leveren deze gebreken non-conformiteit op.

Wat zijn uw rechten?

Wanneer sprake is van non-conformiteit bij een nieuwe auto, dan kunnen consumenten een beroep doen op de wettelijke consumentenbeschermingsbepalingen (ex artikel 7:18 BW). Een belangrijke beschermingsbepaling is artikel 7:18 lid 2 BW. Normaliter geldt de hoofdregel dat degene die stelt dat de nieuwe auto non-conform is, hij dit ook moet aantonen. Voor consumenten is dat soms een lastige opgave, omdat zij over het algemeen niet technisch onderlegd zijn. Dit artikel bepaalt dat consumenten een beroep kunnen doen op een wettelijk vermoeden. Dit wettelijk vermoeden houdt in dat de nieuwe auto wordt vermoed non-conform te zijn als het gebrek zich binnen 6 maanden na aankoop (aflevering) heeft gemanifesteerd. Consumenten kunnen dan herstel van het gebrek aan de nieuwe auto vorderen (ex artikel 7:21 BW). Mocht dat niet helpen dan kan de consument van de koop af door deze te ontbinden. Ook kan de consument schadevergoeding vorderen (ex artikel 7:22 BW). Nieuwe auto gekocht, en nu al problemen? Wees u bewust van uw rechten!

Reflexwerking voor ondernemers

Wanneer u ondernemer bent dan geniet u niet de wettelijke bescherming zoals consumenten die bij non-conformiteit genieten. Als ondernemer wordt u geacht een professionele partij te zijn. Onder bepaalde omstandigheden kunnen “kleine ondernemers” via de reflexwerking toch nog een beroep doen op consumentenbeschermingsbepalingen. Dit betekent dat kleine ondernemers die in bewijsnood verkeren alsnog een beroep kunnen doen op de procesrechtelijke bescherming van artikel 7:18 BW. De toepasselijkheid van de reflexwerking is echter afhankelijk van alle omstandigheden van het geval (HR 21 september 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA9610, sub 3.24). Relevante omstandigheden kunnen zijn de vraag of bedrijfs- en beroepsmatig is gehandeld (oftewel is er sprake van winstoogmerk) en de vraag of de kwestie binnen of buiten het expertisegebied van de koper ligt. Verder kan relevant zijn of het gaat om een eenmalig gesloten overeenkomst die ook door een consument zou kunnen worden gesloten. Of een beroep op de reflexwerking slaagt, valt vooraf moeilijk te voorspellen.

Extra garantie

Autodealers proberen consumenten zeer vaak (extra) garantie te verkopen na de koop van een nieuwe auto. Consumenten geloven dan niet zelden dat zij zonder die (extra) garantie niet bij de autodealer kunnen aankloppen als de nieuwe auto na de koop gebreken vertoont. Dat is een misvatting. Consumenten hebben een wettelijke garantie op basis van artikel 7:6a BW jo. artikel 7:18 BW. Dit betekent dat zij niet een (extra) garantie nodig hebben om hun rechten te kunnen uitoefenen.

Vragen?

Nieuwe auto gekocht, en nu al problemen? Wanneer u vragen heeft over uw mogelijkheden de dealer aan te spreken, kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

^ Naar boven