Soorten garanties

Heeft u een probleem met uw auto, dan is het fijn als u een beroep kunt doen op een garantie die bij verkoop is gegeven. De ene garantie is echter de andere niet. De verschillen zijn groot. Er zijn verschillende soorten garanties op auto’s. Daarbij kan ook de geldigheidsduur nogal verschillen. Welke soorten garanties op auto’s kom je zoal tegen? Ik noem er een paar:

 

  • Eerste garantie verkoper
  • BOVAG-garantie
  • Fabrieksgarantie
  • “wettelijke garantie”

Garantie verkoper

De verkoper kan u een persoonlijke toezegging doen dat de auto geen gebreken heeft. Als die toezegging met een e-mail is vastgelegd of op papier is gezet, dan kunt u een beroep doen op die belofte. Die toezegging kan dan gelden als garantie van de verkoper.

Fabrieksgarantie op auto

Een fabrieksgarantie wordt normaal gesproken alleen afgegeven op een nieuwe auto. Als uw tweedehands auto echter nog niet zo oud is, kan deze fabrieksgarantie ook nog van toepassing zijn. Denk eraan dit na te gaan als er een probleem blijkt te zijn. De fabrieksgarantie varieert van 2 tot 7 jaar afhankelijk van de fabrikant. In de garantie staat dan normaal gesproken dat men instaat voor het herstel van sommige specifiek opgesomde gebreken. Je hoeft dan alleen maar te laten zien dat er iets stuk is en je hoeft niet te bewijzen dat het gebrek niet is ontstaan door verkeerd gebruik. Let wel op dat fabrikanten bijna altijd extra eisen stellen aan de garantie, bv. over uit te voeren onderhoudsbeurten.

BOVAG-garantie auto

Als je een auto koopt bij een BOVAG-garage betekent dat niet automatisch dat je ook een BOVAG-garantie hebt gekregen. Regelmatig krijg je die wel en soms niet. Het is een kwestie van wat er is afgesproken. Kijk daartoe de koopovereenkomst na en vraag een schriftelijke bevestiging van de garantie bij aankoop van de auto.

 

Bij afgifte van een BOVAG-garantie wordt vaak een aanvullende garantie aangeboden. Een BOVAG-garantie betekent dus niet zondermeer dat deze alle gebreken ongelimiteerd dekt. Hiervoor moet je de garantievoorwaarden nalezen.

“Wettelijke garantie”?

Als er geen garantie door de verkoper is gegeven, moet de auto nog wel steeds aan het conformiteitsvereiste voldoen. Als iemand zegt dat hij de auto verkoopt zonder garantie, dan moet de auto nog steeds voldoen aan de eigenschappen die je redelijkerwijs van die auto mag verwachten. Dit is geregeld in de wet, in artikel 7:17 van het Burgerlijk Wetboek. Dit is eigenlijk geen garantie, maar soms wordt het gemakshalve toch de “wettelijke garantie genoemd”. Een recht dat u heeft ook als er geen garantie wordt gegeven bij de verkoop van de auto.

Beroep op wet bij gebrek auto?

Heeft uw auto een gebrek, dan kunt u dus jegens de verkoper van de auto soms een beroep doen op de wet. In boek 7 van het Burgerlijk Wetboek staat het volgende:

 

Artikel 17

1. De afgeleverde zaak moet aan de overeenkomst beantwoorden.

 

2. Een zaak beantwoordt niet aan de overeenkomst indien zij, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De koper mag verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik dat bij de overeenkomst is voorzien.

 

3. Een andere zaak dan is overeengekomen, of een zaak van een andere soort, beantwoordt evenmin aan de overeenkomst. Hetzelfde geldt indien het afgeleverde in getal, maat of gewicht van het overeengekomen afwijkt.

 

4. Is aan de koper een monster of model getoond of verstrekt, dan moet de zaak daarmede overeenstemmen, tenzij het slechts bij wijze van aanduiding werd verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden.

 

5. De koper kan zich er niet op beroepen dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt wanneer hem dit ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn. Ook kan de koper zich er niet op beroepen dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt wanneer dit te wijten is aan gebreken of ongeschiktheid van grondstoffen afkomstig van de koper, tenzij de verkoper hem voor deze gebreken of ongeschiktheid had moeten waarschuwen.”

Welke rechten geeft de auto-garantie?

Heeft u een discussie over de rechten en plichten die voortvloeien uit één van de soorten garanties bij de koop van uw auto? U bent in dat geval altijd welkom om contact op te nemen met SMART Advocaten voor overleg.

^ Naar boven